Vijf vragen over eigen risico dragen in de WIA 10-01-2007 

29 jul 2016

Sinds de invoering van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) kunnen werkgevers ervoor kiezen het risico voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun werknemers bij het UWV te verzekeren of voor eigen rekening te nemen. Maar waar moet de eigenrisicodrager rekening mee houden en hoe zit het ook al weer?

1. Wat is het WGA-risico?
De WIA kent twee uitkeringen: de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA is de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De IVA wordt uitbetaald als iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Als de werkgever eigenrisicodrager wordt voor de WGA, dan draagt de werkgever de lasten van de WGA-uitkering én is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. De werkgever kan het WGA-risico (de kosten aan uitkeringen en de re-integratie-inspanningen) onderbrengen bij een particuliere verzekeraar.

2. Hoe lang geldt de periode van eigen risico dragen?
Dat hangt af van de datum waarop het recht op de WGA-uitkering is ontstaan. Voor werknemers waarvan het recht op een WGA-uitkering ontstaat op of na 1 januari 2007, geldt een periode van tien jaar. Voor werknemers waarvan het recht op een WGA-uitkering is ontstaan voor 1 januari 2007 geldt een periode van vier jaar. Het eigen risico dragen geldt niet voor werknemers die arbeidsgehandicapt waren voordat de werkgever ze in dienst nam. Na de periode van eigen risico dragen neemt het UWV de uitkering weer over.

3. Wat is het verschil in kosten tussen eigen risico dragen en bij het UWV blijven?
Als de werkgever er voor kiest publiek verzekerd te blijven bij het UWV (het publiek bestel), dan betaalt deze vanaf 2007 naast de basispremie ook de gedifferentieerde premie wga. Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. De werkgever die kiest voor eigen risico dragen betaalt alleen de basispremie. Daarnaast kan hij kosten maken voor het onderbrengen van het WGA-risico bij een particuliere verzekeraar, Als de werkgever zich niet verzekert komen de kosten van de WGA-uitkering en de re-integratie-inspanningen voor zijn rekening.

4. Wanneer is het verstandig om eigen risico drager te worden?
Daarin is geen algemeen advies te geven. De keuze voor eigen risico dragen of UWV hangt af van zaken als het ziekteverzuim binnen het bedrijf en de mate waarin de werkgever risico wil verzekeren. Hoe hoger het ziekteverzuim in de onderneming, hoe groter de kans dat een werknemer in de WIA terecht komt. Daarom is het raadzaam te controleren welke (oud)werknemers op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat nog steeds zijn en de totale premiehoogte bij een particuliere verzekeraar met die van de gedifferentieerde premie te vergelijken. Ook is het verstandig daarbij te letten op de voorwaarden van de particuliere verzekeraar en de inhoud van het verzekeringspakket, zoals ondersteuning bij preventie en re-integratie.

5. Hoe kan een werkgever zich aan- en afmelden voor het eigen risico dragen?
Een werkgever kan twee keer per jaar, per 1 juli of 1 januari van een jaar, eigen risico drager worden. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden van tevoren worden ingediend bij de Belastingdienst. De eigen risico drager moet een garantieverklaring overleggen. Dat is een zekerheidsstelling van een bank of verzekeraar dat zij garant staat om aan de verplichtingen te voldoen als de werkgever daartoe niet meer in staat is. Een werkgever kan ook twee keer per jaar op dezelfde momenten besluiten het eigen risico dragen weer stop te zetten en zich weer aan te melden bij het UWV. In dat geval is de werkgever verplicht om drie jaar bij het UWV te blijven.

0 reacties