op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking

28 jan 2017

Veel HRM professionals zijn al druk met de wijzigingen rondom de nieuwe Arbowet. Wat er verandert?

Verplicht basiscontract. 
Naast de al bestaande wettelijke taken wordt het basiscontract (met de bedrijfsarts of de Arbodienst) onder meer aangevuld met nieuwe eisen die ruimte moeten geven aan de professionele uitoefening van het beroep van de bedrijfsarts. In het basiscontract moet in ieder geval aandacht zijn voor het volgende:

  • Een bezoek aan de werkplek door de bedrijfsarts moet mogelijk zijn.
  • Een second opinion bij een andere bedrijfsarts op verzoek van de werknemer mag niet worden geweigerd, tenzij zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten, bijv. omdat iedere grond daartoe ontbreekt. Ook zal de werkgever dit moeten bekostigen.
  • Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen moeten bij het aangaan van het contract duidelijkheid geven over hun klachtenbehandeling.
  • Overleg over gezond en veilig werken met de preventiemedewerker, de or/pvt of belanghebbende werknemers moet mogelijk zijn.
  • Mogelijkheden voor opsporen, onderzoeken en desnoods melden van beroepsziekten.                     

Accent op preventie.
Het accent in de nieuwe Arbowet ligt op preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Ook hoge werkdruk krijgt veel aandacht in de preventiemaatregelen. De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Zo moet de or/pvt of de belanghebbende werknemer instemmen met wie de preventiemedewerker is en welke rol deze krijgt toebedeeld. .
Inspectie SZW.
De Inspectie SZW krijgt meer bevoegdheden om de wet te handhaven. Zo wordt de sanctie voor werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst, aangescherpt. Ook kan de bedrijfsarts een boete krijgen voor het herhaaldelijk niet melden van een beroepsziekte.

De beoogde invoeringsdatum van de gewijzigde Arbowet is 1 juli a.s. Lopende contracten zijn vanaf dan nog maar één jaar geldig. Voorbereiden lijkt dus verstandig.

Bron: Tipsenadvies-personeel.Indicator

0 reacties